Regulamin

§1 Definicje

1. Kuriernet: Agnieszka Mianowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kuriernet Agnieszka Mianowska z siedzibą w Czarnej (05-200) przy ul. Mostowej 77, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wołomina pod numerem 14831. Kuriernet posiada następujące dane kontaktowe - nr telefonu: (0 -22) 266-86-32 oraz adres e-mail: biuro@kuriernet.pl; kontakt pisemny na adres: Kuriernet Agnieszka Mianowska, Czarna (05-200), ul. Mostowa 77.

2. Użytkownik: osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dla której Kuriernet utworzył zgodnie z nin. Regulaminem Konto Użytkownika w Serwisie Kuriernet.

3. Konsument: osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilny.

4. Przewoźnik: niżej wskazany podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie Usług Kurierskich, tj. przyjmowaniu do przewozu, przewozie i doręczaniu Przesyłek bez pobrania gotówki lub „za pobraniem” gotówki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem Przewoźnika:

4.1. UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036680. UPS Polska Sp. z o.o. posiada następujące teleadresowe dane kontaktowe - nr telefonu: 22 534 00 00 oraz adres e-mail: billing@ups.com, a reklamacje dotyczące wykonania Usług Kurierskich należy zgłaszać na adres: dipl@ups.com.

4.2. GEIS PARCEL PL SP Z O. O. z siedzibą w Sosnowcu-Pieńskach  (95-010) przy ul. Zagańskiej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000326471.


4.3. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-275) przy ul. Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028368. DPD Polska Sp. z o.o. posiada następujące teleadresowe dane kontaktowe - nr telefonu: 22 577 55 55 oraz skrzynka kontaktowa znajdująca się pod adresem : http://dpd.com.pl/subpage.asp?ID_kat=4&ID=60&Mark=14&Go=62&CATID=61 :, a reklamacje dotyczące wykonania Usług Kurierskich należy zgłaszać pod adresem: https://zgloszenia.dpd.com.pl/noMenu/showComplaintForm.action


4.4 General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie ( 62-052) przy ul. Tęczowej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005009. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. posiada następujące teleadresowe dane kontaktowe - nr telefonu: 46 814 82 20 oraz adres e-mail: Spedycja.Warszawa2@gls-poland.com, a reklamacje dotyczące wykonania Usług Kurierskich należy zgłaszać na adres: Spedycja.Warszawa2@gls-poland.com .

4.5. InPost Express Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 543759, NIP: 6793108059

4.6. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418380, NIP:6793081395

4.7. MEEST POLSKA Sp. z o.o. (Meest) z siedzibą w Dębicy, ul. Transportowców 5, 39-200 Dębica, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000259760, NIP: 8722267231

4.8. Raben Logistics Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Robakowie przy ul. Zbożowej 1, Numer Identyfikacji Podatkowej:  7773249627

4.9. Hellmann Worldwide Logistics Polska sp. z o.o. sp. k. ul. Sokolowska 10 05 - 090 Raszyn; KRS 0000344496; NIP: 123-00-05-823

4.10 DHL Parcel Polska Sp. z o.o. (DHL) z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 631916, NIP 9512417713.

5. Serwis Kuriernet: serwis internetowy prowadzony przez Kuriernet utrzymywany w domenie www.kuriernet.pl.

6. Przesyłka: paczki, koperty, palety nadane w ramach jednego zamówienia na Usługę Kurierską złożonego przez Użytkownika w Serwisie Kuriernet.

7. Umowa: umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Kuriernet na wykonanie Usług określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Usługa: usługa świadczona na podstawie niniejszego Regulaminu przez Kuriernet drogą elektroniczną przy pomocy Serwisu Kuriernet, polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi złożenia zamówienia Usługi Kurierskiej.

9. Usługa Kurierska: usługa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek Adresatom wykonywana przez Przewoźnika w ramach jego działalności na podstawie Regulaminu Przewoźnika.

10. Czas realizacji Usługi Kurierskiej: czas, w jakim Przewoźnik przyjmie, przemieści i doręczy Przesyłkę Adresatowi.

11. Dni Robocze: dni od poniedziałku do piątku, przy czym nie obejmują świąt państwowych, kościelnych oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Cennik: dokument umieszczony w Serwisie Kuriernet oraz dostępny w siedzibie Kuriernet określający cenę za wykonanie Usługi.

13. Dane Dostępowe: login, adres e-mail oraz hasło do konta Użytkownika.

14. Konto Użytkownika: baza zawierająca dane Użytkownika służące m.in. do realizacji składanych zamówień na Usługę Kurierską, historię zamówień, dane dotyczące wpłat.

15. Regulamin: niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu Kuriernet, dostępny w Serwisie Kuriernet oraz w siedzibie Kuriernet. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Kuriernet, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobieranie, utrwalanie i wydrukowanie.

16. Polityka Prywatności - załącznik do Regulaminu okreslający zasady pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych oraz regulujący prawa i obowiązki Administratora danych oraz Użytkownika

16. Regulamin Przewoźnika: wskazane w Serwisie Kuriernet oraz na stronie internetowej Przewoźnika regulacje dotyczące zasady świadczenia usług przez Przewoźnika :

- Regulamin Przewoźnika DHL Parcel Polska Sp. z o.o. dostępnu jest pod lnkiem https://www.dhlparcel.pl/content/dam/dhlparcel/pl/downloads/dhl-parcel-polska-regulamin-swiadczenia-krajowych-uslug.pdf

- Regulamin Przewoźnika UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dostępny jest na stronie internetowej: https://www.ups.com/pl/pl/help-center/legal-terms-conditions/service.page,

- Regulamin Przewoźnika GEIS PARCEL PL Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach dostępny jest na stronie internetowej: https://www.geis.pl/pl/dokumenty-przesylki-kurierske

- Regulamin Przewoźnika DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dostępny jest na stronie internetowej: http://dpd.com.pl/,

-Regulamin Przewoźnika General Logistics Systems Poland Sp z o.o. z siedzibą w Głuchowie dostępny jest na stronie internetowej: http://www.gls-group.eu

- Regulamin Przewoźnika Inpost Express Sp. z o.o. dostępny jest na stronie internetowej https://inpost.pl/regulaminy

- Regulamin Przewoźnika Inpost Paczkomaty Sp. z o.o. dostępny jest na stronie internetowej https://inpost.pl/regulaminy

- Regulamin Przewoźnika MEEST dostępny jest na stronie internetowej: https://paczkadoukrainy.pl/pl/terms.html

- Regulamin Przewoźnika Hellmann dostępny jest na stronie internetowej: https://www.hellmann.net/downloads/4028/Ogolne-Warunki-%C5%9Awiadczenia-Us%C5%82ug-HWLPL.pdf?1492597773

- Regulamin Przewoźnika Raben dostępny jest na stronie: https://polska.raben-group.com/raben-logistics-polska-ogolne-warunki-swiadczenia-uslug/wersje-obowiazujace

- Regulamin Przewoźnika Pall-ex dostępny jst na stronie: https://www.pallex.pl/informacje-dla-klienta/

- Regulamin Przewoxnika Kuhne Nagel dostępny jest na stronie: https://pl.kuehne-nagel.com/documents/244237/338593/OWSU_spedycja+drogowa.pdf/a1e98ab5-1335-2eab-c062-532f27cc7c24?t=1598349186606

17. Adresat: osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, do której skierowana jest Przesyłka.

18. Informacja handlowa: rozpowszechniane przez Kuriernet do Użytkowników informacje dotyczące oferowanych przez Kuriernet Usług m.in. obniżki cen Usług.§2 Rodzaj i zakres usług

1. Kuriernet świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu drogą elektroniczną przy pomocy Serwisu Kuriernet Usługę polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi złożenia zamówienia Usługi Kurierskiej.
2. Kuriernet nie wykonuje Usługi Kurierskiej – jest ona wykonywana wyłącznie przez Przewoźnika, w ramach jego działalności gospodarczej, na jego ryzyko i odpowiedzialność, na podstawie Regulaminu Przewoźnika. Po zamówieniu usługi Kurierskiej z Serwisu Kuriernet Użytkownik może domagać się od Przewoźnika wykonania Usługi Kurierskiej zgodnie z warunkami Regulaminu Przewoźnika.
3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem i Regulaminem Przewoźnika, z którego Usług Kurierskich będzie korzystał, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Kuriernet. Akceptacja treści ww. Regulaminów jest warunkiem korzystania z Serwisu Kuriernet.
4. Kuriernet jest autorem Serwisu Kuriernet i właścicielem wszelkich praw do Serwisu Kuriernet.

 

 

§3 Założenie i utrzymanie Konta Użytkownika w Serwisie Kuriernet

1. Celem złożenia zamówienia na Usługę Kurierską Użytkownik rejestruje się w Serwisie Kuriernet – rejestracja polega na utworzeniu w ramach Serwisu Kuriernet Konta Użytkownika. Konto Użytkownika zakładane jest po wypełnieniu przez Użytkownika formularza dostępnego w Serwisie Kuriernet. Przy wypełnianiu formularza Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Regulaminami Przewoźników i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i Regulaminu Przewoźników oraz dokonuje wskazania, iż zamierza, albo nie, korzystać z Serwisu Kuriernet jako Konsument.
2. W przypadku Konsumentów, utworzenie konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Konsumenta na złożenie mu przez Kuriernet propozycji zawarcia Umowy dotyczącej świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Przy tworzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Kuriernet Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu Informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Kuriernet Usług na adres e-mail podany podczas zakładania Konta Użytkownika lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę na przesyłanie mu przez Kuriernet Informacji handlowych – cofnięcie zgody jest możliwe w szczególności po zalogowaniu się do Konta Użytkownika i wybrania odpowiedniej opcji w polach Serwisu Kuriernet.
4. Po zaakceptowaniu utworzenia Konta Użytkownika przez Użytkownika, Kuriernet przesyła Użytkownikowi potwierdzenie założenia Konta Użytkownika na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie Kuriernet.
5. Wraz z potwierdzeniem o utworzeniu Konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje Dane Dostępowe, których podanie jest każdorazowo wymagane, aby Użytkownik mógł uzyskać dostęp do swojego Konta Użytkownika w Serwisie Kuriernet i złożyć zmówienie. Zalogowanie się w Serwisie Kuriernet jest równoznaczne z zawarciem Umowy na świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie pomiędzy Kuriernet a Użytkownikiem.
6. Użytkownik zobowiązany jest chronić przed osobami nieupoważnionymi Dane Dostępowe.
7. Dostęp do Konta Użytkownika następuje po zalogowaniu się w Serwisie Kuriernet poprzez podanie Danych Dostępowych Użytkownika we właściwym polu. Każdorazowe skorzystanie z Serwisu Kuriernet jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu w jego obowiązującej w danym czasie wersji, dlatego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem każdorazowo przed skorzystaniem z Serwisu Kuriernet.
8. Po zalogowaniu się w Serwisie Kuriernet Użytkownik ma prawo zmiany swoich danych podanych przy utworzeniu Konta Użytkownika – aktualizacja tych danych może być konieczna do prawidłowego korzystania z Usługi i wykonywania Usługi Kurierskiej przez Przewoźnika.
9. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Konsument może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach wykonania w pełni Usługi, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.§4 Zlecenie wykonania Usługi Kurierskiej

1. Zlecenie wykonania Usługi Kurierskiej wymaga:
1.1 zalogowania się Użytkownika do swojego Konta Użytkownika w Serwisie Kuriernet,
1.2 dokonania przez Użytkownika wyboru Przewoźnika, z którego Usługi Kurierskiej chce skorzystać oraz zapoznania się z Regulaminem tego Przewoźnika i jego akceptacji,
1.3 wypełnienia formularza, w którym podaje informacje dotyczące Przesyłki,
1.4 wyboru przez Użytkownika rodzaju Usługi Kurierskiej, z której zamierza skorzystać,
1.5 zatwierdzenia zlecenia Usługi Kurierskiej – przed zatwierdzeniem zlecenia Usługi Kurierskiej Konsument otrzymuje dodatkowo informacje o cenie za świadczenie Usługi Kurierskiej wraz z podatkami ; ponadto Konsument jest poinformowany, że po spełnieniu Usług utraci prawo odstąpienia, o którym mowa w § 3 pkt. 9 Regulaminu. Aby kontynuować dokonanie zlecenia Usługi Kurierskiej Konsument wyraża zgodę na powyższe warunki oznaczając stosowne pole w Serwisie Kuriernet.
1.6 zapłaty ceny za Usługę Kurierską zgodnie z Cennikiem.
2. Składanie zleceń na Usługi Kurierskie za pomocą Serwisu Kuriernet możliwe jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przy czym realizacja zleconych Usług Kurierskich przeprowadzana jest w Dni Robocze w godzinach 8-16. Zlecenie na Usługi Kurierskie, które będzie złożone poza wskazanymi powyżej godzinami oraz w inne dni niż Dni Robocze będzie realizowane w najbliższym Dniu Roboczym.
3. Użytkownik w ramach Serwisu Kuriernet może korzystać wyłącznie z Usług Kurierskich tych Przewoźników, z którymi w swoim własnym imieniu i bezpośrednio nie ma podpisanej umowy na wykonywanie Usług Kurierskich. Dokonanie przez Użytkownika wyboru Przewoźnika zgodnie z pkt. 1.2. powyżej przy pomocy Serwisu Kuriernet jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że nie korzysta - na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z Przewoźnikiem - z Usług Kurierskich wybranego Przewoźnika i z jego Usług Kurierskich chce skorzystać w ramach Serwisu Kuriernet.
4. Zatwierdzenie zlecenia zgodnie z pkt. 1.5. powyżej przy pomocy Serwisu Kuriernet jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się i akceptuje obowiązujące w danym czasie Regulamin oraz Regulamin Przewoźnika.
5. Użytkownik odpowiada za wybór Przewoźnika i prawidłowość danych przekazanych Przewoźnikowi w celu wykonania Usługi Kurierskiej, ponieważ Usługi Kurierskie odbywają się zgodnie z Regulaminem Przewoźnika, Przewoźnikowi przysługuje prawo do weryfikacji każdej Przesyłki pod względem wagi oraz rozmiarów. W przypadku stwierdzenia, że zadeklarowane przez Użytkownika dane Przesyłki (waga bądź gabaryty) są niezgodne ze stanem rzeczywistym Przesyłki, Usługa Kurierska zostanie wykonana, jednakże Użytkownik zostanie obciążony dodatkowymi opłatami, które zgodnie z Cennikiem lub Regulaminem Przewoźnika odpowiadają rzeczywistej wadze lub rozmiarowi Przesyłki .
6. Użytkownik w celu prawidłowego wykonania Usługi Kurierskiej powinien postępować zgodnie z Regulaminem wybranego przez siebie Przewoźnika.
7. Użytkownik zostanie powiadomiony przez Kuriernet na adres e-mail podany w trakcie zakładania Konta Użytkownika lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika o przyjęciu realizacji Usługi Kurierskiej i czasie realizacji Usługi Kurierskiej. Wraz z tym powiadomieniem Użytkownikowi zostaje dostarczony wygenerowany przez Serwis Kuriernet list przewozowy i/lub etykieta. Użytkownik drukuje ten dokument/te dokumenty i przekazuje Przewoźnikowi podczas odbioru Przesyłki przed przystąpieniem przez Przewoźnika do wykonania Usługi Kurierskiej. Realizacja Usługi Kurierskiej liczona jest od daty fizycznego odebrania paczki od Nadawcy - do daty doręczenia jej do Odbiorcy. Odbiór paczki nie jest gwarantowany przez Przewoźnika i może ulec zmianie ze względu na możliwości logistyczne.
8. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, Użytkownik może anulować złożone zamówienie na Usługę Kurierską w przeciągu 2 miesięcy od złożenia zlecenia. W przypadku anulowania przez Użytkownika opłaconego już zamówienia cena zostanie zwrócona Użytkownikowi niezwłocznie. Można anulować jedynie takie zamówienia na Usługę Kurierską, w trakcie realizacji których nie podjęto jeszcze próby odebrania Przesyłki - w przypadku jednak, gdy Przewoźnik podjął już próbę odebrania Przesyłki i poniósł związane z tym koszty, Przewoźnik może mieć prawo do żądania zapłaty odpowiedniej części ceny zgodnie z obowiązującymi w danym czasie Regulaminem Przewoźnika oraz prawem.
9. Modyfikowanie danych zamówienia Usługi Kurierskiej odbywa się poprzez anulowanie zamówienia (zgodnie z pkt. 8 powyżej), a następnie złożenia zamówienia wykonania nowej Usługi Kurierskiej. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie danych zamówienia, które jest już w trakcie wykonywania przez Przewoźnika, tj. po odbiorze przez Przewoźnika Przesyłki celem wykonania Usługi Kurierskiej.
10. Usługi Kurierskie „za pobraniem”. W przypadku wybrania przez Użytkownika Usługi Kurierskiej związanej z doręczeniem Przesyłki „za pobraniem” Kuriernet przekazuje Użytkownikowi pobraną przez Przewoźnika  od Adresata kwotę należną Użytkownikowi w ciągu okresu wskazanego i wybranego przez Użytkowanika podczas składania zlecenia.  Przekazanie kwoty należnej Użytkownikowi następuje na konto, którego numer został podany przez Użytkownika w dniu złożenia zlecenia na Usługę Kurierską związaną z doręczeniem Przesyłki „za pobraniem” albo na konto bankowe wskazane w Koncie Użytkownika jako konto do zwrotu pobrań albo na konto o innym numerze, wskazanym przez Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@kuriernet.pl najpóźniej z chwilą doręczenia Przesyłki Adresatowi przez Przewoźnika.

Za dzień zwrotu należności z usługi pobraniowej uznaje się dzień zaksięgowania wypłaty na rachunek bankowy Klienta, widoczny na bankowym potwierdzeniu transakcji z banku Serwisu.

 

§5 Podstawowe wymagania techniczne konieczne do korzystania z Serwisu Kuriernet

Do korzystania z Serwisu Kuriernet wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:
1. dostępu do Internetu;
2. sprawnej drukarki np. atramentowej lub laserowej,
3. przeglądarki internetowej standardowego typu.

 

§6 Płatności i rozliczenia

1. Prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie Kuriernet jest bezpłatne.
2. Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Kuriernet za Usługę Kurierską cenę, w wysokości właściwej dla rodzaju Przesyłki (według jej rzeczywistej wagi lub rozmiarów) i wybranej Usługi Kurierskiej, która to cena jest określona w Cenniku, zamieszczonym w Serwisie Kuriernet.
3. W przypadku gdyby cena zapłacona przez Użytkownika nie odpowiadała wynikającej z Cennika cenie właściwej dla rodzaju wybranych Przesyłki i Usługi Kurierskiej (np. na skutek nieprawidłowo podanej przez Użytkownika wagi i wymiarów Przesyłki) lub w przypadku gdyby z wykonaniem Usługi Kurierskiej było połączone konieczne wykonanie dodatkowych usług przez Przewoźnika (np. zwrot Przesyłki, której odbioru odmówił Adresat, brak palet dla zamówionej Przesyłki) Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Kuriernet różnicę pomiędzy ceną zapłaconą a ceną należną wynikającą z Cennika. Jeżeli usługa dodatkowa zrealizowana dla przesyłki nie ma odzwierciedlenia w Cenniku, Serwis pobiera opłatę za realizację takiej usługi w wysokości równej opłacie wynikającej z cennika Przewoźnika powiększoną o 10 % marżę. Koszt paczki naliczony przez Przewoźnika stanowi Cenę paczki i jest traktowany jako płaność należna dla Serwisu. Może zostać rozliczony z aktualnym saldem konta Skarbonka Użytkownika.
4. Kuriernet pobiera cenę za wykonanie Usługi Kurierskiej i rozlicza ją z Przewoźnikiem.
5. Zapłata ceny za Usługę Kurierską dokonywana jest „z góry” e-przelewem, za pośrednictwem platformy internetowej przelewy24.pl albo "z dołu" jako płatność odroczona.
6. Zasadą jest zapłata ceny „z góry”.
7. Płatność „z dołu” jest możliwa tylko wtedy, gdy Użytkownik podczas zakładania Konta Użytkownika w Serwisie Kuriernet powiadomi Kuriernet o wyborze płatności za Usługi Kurierskie „z dołu” i prześle do Kuriernet drogą elektroniczną następujące dokumenty:
7.1. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i decyzję o nadaniu nr NIP;
7.2. w przypadku spółek, fundacji i stowarzyszeń wpisanych do rejestru przedsiębiorców – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i decyzję o nadaniu nr NIP;
7.3. w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki i decyzję o nadaniu nr NIP oraz dokumenty wskazane w pkt. 7.1. każdego ze wspólników.

7.4. Serwis ma prawo do odmowy udostępnienia lub wyłączenia udostepnionej opcji płatności "z dołu" bez podania przyczyny.

8. Serwis ma prawo do odmowy udostępnienia lub wyłączenia udostępnionej opcji płatności "z góry" oraz "z dołu" w przypadku zaistnienia nieuregulowanych zobowiązań wobec Serwisu.
9. W ciągu 15 dni po miesiącu, ktorego rozliczenie dotyczy , dla Uzytkowników z płatnością ceny „z góry” Kuriernet wystawia fakturę VAT, którą otrzymuje Użytkownik. Użytkownik, który korzysta z opcji płatności „z dołu” otrzymuje raz w tygodniu fakturę obejmującą wszystkie wykonane w danym tygodniu Usługi Kurierskie – taka faktura wskazuje odroczony terminem płatności wynoszący 7 dni.
10. Jeżeli obowiązujące przepisy dopuszczają otrzymywanie faktur drogą elektroniczną i Użytkownik wyrazi na to zgodę, będzie otrzymywał faktury VAT drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zakładania Konta Użytkownika w Serwisie Kuriernet lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika. Po zalogowaniu do Serwisu Kuriernet Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przesyłanie mu przez Kuriernet faktury VAT drogą elektroniczną.
11. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z przesyłania mu przez Kuriernet faktur VAT drogą elektroniczną, faktury VAT będą wysłane drogą pocztową na adres wskazany przez Użytkownika podczas zakładania Konta Użytkownika w Serwisie Kuriernet lub adres zaktualizowany przez Użytkownika.
12. Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności ceny za Usługi Kurierskie za pośrednictwem platformy internetowej przelewy24.pl Użytkownik kieruje bezpośrednio do przelewy24.pl, zgodnie z regulaminem przelewy24.pl dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.
13. Zwrot wpłaconej ceny stosownie do okoliczności odbywa się na podstawie korekty faktury VAT.
14. Niezapłacone należności Usługobiorcy na rzecz Usługodawcy mogą być potrącone przez  Serwis z należnościami na rzecz Usługobiorcy – zarówno z tytułu pobrania, jak i z tytułu uznania Reklamacji Usługi Przewozu lub Odwołania od Decyzji Reklamacyjnej (nie dotyczy klientów, którzy są konsumentami). W przypadku Usługobiorców będących konsumentami, dopuszczalność potrącenia regulowana jest przez odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Potrącenie, odbywa się poprzez złożenie oświadczenia, które może mieć także postać elektroniczną. Należność na rzecz Serwisu , może zostać pobrana również z salda konta Skarbonka Usługobiorcy..

15. W przypadku braku płatności w terminie (zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ) Usługodawcy przysługuje od Usługobiorcy rekompensata za koszty odzyskiwania należności stanowiąca równowartość kwoty:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Kwota rekompensaty ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.
Powyższy punkt nie dotyczy klientów będących konsumentami.

16. W przypadku klientów będących konsumentami, w przypadku braku płatności w terminie, Usługodawcy przysługuje rekompensata, w związku z koniecznością windykacji należności. Do kwoty głownej należności zostanie doliczony koszt 10 zł brutto.

§7 Konto Skarbonka

1. Każdy z Użytkowników może korzystać z dostępnego w Serwisie konta Skarbonka
2. Konto Skarbonka polega na tym, że Użytkownik płaci Kuriernet „z góry” określoną kwotę, z której korzysta zlecając Usługi Kurierskie o wartości nie przekraczającej wpłaconej kwocie przez okres 3 miesięcy następujących po dniu zapłaty. Po upływie wyżej wymienionego okresu wpłacona kwota, która nie została wykorzystana na zlecenie wykonania Usług Kurierskich, nie podlega zwrotowi. Może być ona wykorzystana na złożenie zleceń kurierskich w ramach Serwisu.

3. Kwota będąca na saldzie konta Skarbonka może zostać zwrócona Klientowi będącym konsumentem. 

§8 Reklamacje

1. Użytkownik może składać reklamacje związane z Usługami oferowanymi przez Kuriernet, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Kuriernet lub pisemnie.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- dane identyfikacyjne Użytkownika,
- numer transakcji lub inne dane określające działania Kuriernet pozwalające na identyfikacje reklamowanej Usługi,
- określenie przedmiotu reklamacji i roszczenia w stosunku do Kuriernet.
3. W przypadku, gdy podane w reklamacji dane lub informacje będą niewystarczające do rozpatrzenia reklamacji Kuriernet zwróci się niezwłocznie do Użytkownika o ich uzupełnienie.
4. Kuriernet rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji zawierającej elementy określone w pkt. 2 powyżej.

5. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi Przewozu przyjmuje i rozpatruje Przewoźnik realizujący Usługę Kurierską. Jako strona umowy z Przewoźnikiem Usługodawca wykonuje przysługujące mu uprawnienia z Usługi Kurierskie w swoim imieniu, lecz na rzecz Użytkownika, w oparciu o informacje i materiały dostarczone przez Użytkownika.

6. Reklamacje dotyczące Usług Kurierskich powinny być zgłaszane bezpośrednio do Przewoźnika zgodnie z zasadami wskazanymi w odpowiednim Regulaminie Przewoźnika. 

7. Złożenie reklamacji poprzez Serwis skutkuje powiadomieniem Przewoźnika przez Usługodawcę o zakwestionowaniu wykonanej przez niego Usługi Kurierskie oraz stanowi zgłoszenie przez Użytkownika żądania rozpoczęcia przez Usługodawcę właściwej procedury reklamacyjnej u Przewoźnika, który realizował Usługę Kurierską

8. Reklamacje składane do Przewoźnika za pośrednictwem serwisu Kuriernet przekazywane są niezwłocznie, maksymalnie do 7 dni od momentu ich wpłynięcia do Serwisu. Przekazanie reklamacji do Przewoźnika potwierdzone jest informacją zwrotną. Przewoźnik potwierdza przyjęcie reklamacji w odpowiedniej formie dla kuriera. Za termin przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia przyjmuje się termin potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez Przewoźnika.

9. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi.

10. W przypadku niewykonania zamówienia przez Partnera Użytkownik powinien zgłosić ten fakt administracji serwisu w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przez formularz kontaktowy.

11. Złożenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku niezwłocznego uregulowania zobowiązań na saldzie wobec Usługodawcy.

12. Użytkownik otrzymuje informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zakładania Konta Użytkownika lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika.

13. Jeżeli będzie to konieczne do dochodzenia roszczeń przez Użytkownika wobec Partnera w zakresie uszkodzenia, ubytku, zagubienia i opóźnienia przesyłki, Usługodawca dokona na żądanie Użytkownika nieodpłatnej i pisemnej cesji uprawnień nadawcy wobec Przewoźnika. Nieuzasadniona odmowa cesji skutkuje odpowiedzialnością Usługodawcy wobec Użytkownika za szkodę w przesyłce. Dokonanie cesji nie jest możliwe w przypadku dochodzenia roszczeń ze względu na opłaty dodatkowe oraz płatności dotyczących zamówienia. 

14. W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniem lub zagubieniem przesyłki ubezpieczyciel zaspokaja roszczenia z tytułu poniesionej straty według rzeczywistej wartości szkody – według wartości netto (bez podatku VAT). Płatnik podatku VAT ma możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT (dokonania stosownego odliczenia podatku). Reklamacje te rozpatrywane są na podstawie przedłożonych przez Uzytkownika dokumentów potwierdzających wielkość szkody. W przypadku braku możliwości udukomentowania rzeczywistych kosztów wytworzenia lub zakupu ubezpieczyciel uznaje marżę handlową sprzedawcy na poziomie 30 %.

 

 

§9 Działanie Serwisu Kuriernet

1. Kuriernet gwarantuje dostęp do Serwisu Kuriernet, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Kuriernet informuje, że mogą wystąpić przerwy techniczne w dostępie do Serwisu Kuriernet spowodowane w szczególności koniecznością wykonania konserwacji infrastruktury i oprogramowania Serwisu Kuriernet, jak również w przypadku awarii. W przypadku wystąpienia takich okoliczności Kuriernet będzie informował o nich na stronie Serwisu podając także informacje o przewidywanym okresie trwania utrudnień.

 

§ 10 Czas trwania Umowy i Rozwiązanie Umowy

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, która zawarł umowę z Kuriernet, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy następujące lub podobne oświadczenie na piśmie: „Oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej z Kuriernet w dniu […]”. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy świadczenie Usługi rozpoczęto, za zgodą konsumenta wyrażoną choćby poprzez złożenia zamówienia na Usługę Kurierską, przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto Użytkownika z Serwisu Kuriernet i tym samym rozwiązać Umowę z Kuriernet.
4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu oraz nieterminowego regulowania należności za Usługi Kurierskie, po wcześniejszym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu lub uiszczenia zaległych należności, Kuriernet ma prawo - w przypadku nie ustosunkowania się przez Użytkownika w ciągu 7 dni od dnia otrzymania ww. wezwania – do:
4.1. rozwiązania Umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą wysłania przez Kuriernet Użytkownikowi oświadczenia o rozwiązaniu Umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas zakładania Konta Użytkownika lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika; lub
4.2. zablokowania Konta Użytkownika w Serwisie Kuriernet, o czym Użytkownik jest informowany niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas zakładania Konta lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika.

§11 Odpowiedzialność Kuriernet

1. Kuriernet odpowiada przed Użytkownikiem za zrealizowanie Usługi tzn. za przekazanie wskazanemu przez Użytkownika Przewoźnikowi zlecenia Usługi Kurierskiej oraz za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego.

2 Kuriernet nie świadczy usług przewozu przesyłek. Za dostarczenie przesyłek odpowiada wybrany przez Użytkownika Przewoźnik
3. Kuriernet nie ponosi odpowiedzialności za nie swoje działania:
3.1. za działania Użytkownika, w tym wybór Przewoźnika lub podanie nierzetelnych danych dot. Przesyłki, brak nadania przez Użytkownika Przewoźnikowi przesyłki w celu wykonania zamówionej Usługi Kurierskiej;

3.2. za działania Przewoźnika, w tym niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Kurierskiej;
3.3. za działania Adresata, w tym za przyjęcie lub odmowę przyjęcia przez niego Przesyłki lub zapłatę bądź brak zapłaty kwoty należnej przy doręczeniu Przesyłki „za pobraniem”.

§12 Ochrona danych osobowych

1. Podanie Kuriernet danych osobowych Użytkownika i Adresata jest dobrowolne.
2. Użytkownik z chwilą założenia Konta Użytkownika w Serwisie Kuriernet wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach okreslonych w Polityce Prywatności, w celu świadczenia przez Kuriernet Usług, a dokonując wyboru Przewoźnika w Serwisie Kuriernet Użytkownik wyraża zgodę na to, aby jego dane osobowe mógł przetwarzać Przewoźnik w zakresie wymaganym do wykonania Usługi Kurierskiej.

3. Zasady zbierania, przetwarzania oraz udostępniania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności Serwisu Kuriernet, ktora stanowi załącznik do Regulaminu


4. W zakresie realizacji Usługi Kuriernet zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem aktualnie obowiązujacego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
2. Użytkownik i Kuriernet przy realizacji Usług są związani treścią Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia na Usługę Kurierską, zgodnie z §4 pkt. 4 powyżej. Zmiana Regulaminu dokonana przez Kuriernet nie jest skuteczna wobec zamówień na Usługi Kurierskie złożone przez Użytkownika przed zmianą Regulaminu, chyba że Kuriernet i Użytkownik wyrażą zgodę na stosowanie w takim przypadku aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.
3. O każdej zmianie Regulaminu Kuriernet informuje, z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając informacje na stronie Serwisu Kuriernet oraz zawiadamiając Użytkownika poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta Użytkownika lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Kuriernet nie krócej jednak niż 3 dni od dnia udostępnienia ich w Serwisie Kuriernet. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu powinien rozwiązać Umowę z Kuriernet. Brak oświadczenia o rozwiązaniu umowy jest równoznaczny z akceptacją zmienionego Regulaminu.
4. Postanowienia zawarte w §4 pkt. 8 zd. pierwsze, §4 pkt. 9 zd. ostatnie, w §6 pkt. 7, w §6 pkt. 13 oraz w §7 pkt. 4 i §7 pkt. 5 zd. drugie nie mają zastosowania do Konsumentów. W szczególności: w przypadku Konsumentów cena pobrana za wykupienie pakietu biznesowego jest zwracana w części niewykorzystanej, proporcjonalnie do okresu obowiązywania tego pakietu, a cena wpłacona na konto Skarbonka jest zwracana w części niewykorzystanej po upływie okresu 6 miesięcy od dnia jej zapłaty.
5. Ewentualne spory pomiędzy Użytkownikiem a Kuriernet zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie m.in. przepisy kodeks cywilnego o zleceniu, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
7. Kuriernet informuje Konsumentów, że w ramach świadczonych Usług stosuje kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

Polityka Prywatności serwisu Kuriernet znajdującego się w domenie www.kuriernet.pl
Data ostatniej aktualizacji: 18 maja 2018 roku

 


Omówienie:

1. Ten dokument wyjaśnia, jakie informacje są zbierane w związku ze świadczeniem usług serwisu Kuriernet pod domeną internetową www.kuriernet.pl ( zwany dalej Serwisem). Wyjaśnia on także, jak wykorzystujemy te informacje, gdzie je przechowujemy i jak je chronimy.

2. Aby korzystanie z usług Serwisu było możliwe musimy przetwarzać Twoje dane. Do przetwarzania części z nich jesteśmy zobligowani na mocy przepisów prawa, w pozostałych przypadkach podanie ich jest dobrowolne. Jeżeli będziemy musieli przetwarzać Twoje dane do jakichkolwiek innych celów, zawsze poprosimy z góry o
Twoją zgodę.

Nie udostępnimy Twoich danych osobom trzecim w celach marketingowych.

3. Niniejszy dokument wyjaśnia również, jakie prawa przysługują Ci w związku z
przetwarzaniem danych. Określa Twoje prawo do wglądu w dane, ich edycję oraz usunięcie.

4. Aby móc korzystać z usług Serwisu należy zaakceptować niniejszą Politykę Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, prosimy o wiadomość na adres biuro@kuriernet.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TEKST PEŁNY

1. KIM JESTEŚMY

Jako serwis Kuriernet z siedzibą w Czarnej jesteśmy zgodnie z europejskimi przepisami administratorem danych osobowych (w dalszej części określamy się jako „Serwis”.
Można kontaktować się z nami mailowo pod adresem
biuro@kuriernet.pl
albo tradycyjną pocztą:
Kuriernet.pl
ul. Mostowa 77
05-200 Czarna


2. CO REGULUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

2.1 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich naszych usług, telefonicznej oraz emailowej obsługi Klienta, obsługi reklamacji, asysty technicznej oraz wszelkich innych świadczonych przez nas usług (w dalszej części nazywanych w skrócie „usługami Serwisu”).
Polityka Prywatności opisuje różne rodzaje informacji, jakie zbieramy, kiedy Klient korzysta z usług Serwisu. Działamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2.2 W szczególności, niniejsza Polityka Prywatności reguluje ochronę danych osobowych oraz innych danych nie będących danymi osobowymi, które uzyskujemy od Klienta w związku z korzystaniem z usług Serwisu („dane osobowe” oznaczają informacje, które, same w sobie lub w powiązaniu z innymi danymi, pozwalają zidentyfikować Klienta).

2.3 Szanujemy prawo do prywatności i będziemy przetwarzać dane osobowe w zgodności z właściwymi przepisami.

 

3. OCHRONA DANYCH POZYSKANYCH OD DZIECI

3.1 Rozumiemy, że mamy specjalne zobowiązanie do ochrony danych osobowych uzyskanych od dzieci.
Co do zasady Regulamin Serwisu nie pozwala na korzystanie z usług serwisu osobom poniżej 18 roku życia. Nie będziemy w sposób świadomy gromadzić danych osobowych od osób poniżej 18 lat. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem i jesteś zaniepokojony przekazywaniem danych osobowych Twojego dziecka, prosimy o kontakt pod adresem :
biuro@kuriernet.pl

 

 


4. JAKIE DANE ZBIERAMY I JAK SĄ ONE WYKORZYSTYWANE I PRZETWARZANE?

4.1 Serwis, może gromadzić niektóre spośród następujących informacji:

1. Imię i nazwisko oraz adres, jeśli jesteś osobą prywatną lub nazwę firmy, NIP oraz adres jeśli zarejestrujesz się jako firma
2. Twój adres email
3. Numer telefonu
4. Numer konta bankowego
5. Adres IP
6. Informacje techniczne o jakichkolwiek urządzeniach, z których korzysta Klient, żeby uzyskać dostęp do naszych usług
7. Informacje dotyczące korzystania przez Klienta z naszych usług, w tym m.in. data rejestracji w Serwisie, data ostatniego logowania, historia złożonych zamówień
8. Wszelkie inne dane, które są przekazywane nam za pośrednictwem naszych usług, w szczególności poprzez kontakt emailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platform społecznościowych służących do kontaktu z Klientami.
9. Pamiętaj, że przekazujesz nam również dane osobowe Odbiorców paczek. Są one chronione na równi z Twoimi, ale przekazując te dane do naszego Serwisu musisz mieć świadomość ich przekazania oraz zgodę tych osób na ich wykorzystanie i przekazanie w celu realizacji transakcji. Pamiętaj, że dla tej grupy danych jesteś Administratorem, dla którego wykonujemy powierzenie przetwarzania danych.

Serwis przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Serwisu.

 

4.2 Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu w następujących celach:

-  realizacja podstawowych funkcjonalności Serwisu, takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
- dostosowania zawartości stron Serwisu  do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);
- zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;
- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze stron Serwisu;

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze strony – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Google Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

Administrator korzysta w Serwisie z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Serwis może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis.


4.3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Serwis?


Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem rejestracji w Serwisie oraz złożonych transakcji poprzez Serwis:

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, generowania listów przewozowych oraz korzystania z Serwisu, w tym dokonywania transakcji i wykonania płatności za realizowane transakcje.
• zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• obsługi reklamacji Twojej transakcji lub przekazania reklamacji do Kuriera, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Serwisu, którym jest:

• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym
przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
• prowadzenie badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności Serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Serwis przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

4.4 Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Serwis wymaga podania przez Ciebie niektórych danych osobowych, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie w Serwisie oraz w przypadku innych czynności, które wymagają kontaktu z Serwisem. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twoich transakcji, ani w inny sposób pomóc Tobie w rozwiązaniu zgłoszonych problemów, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Serwisu w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

5. Jakie masz uprawnienia wobec Serwisu w zakresie przetwarzanych danych?

5.1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Serwis; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

 

6. Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Serwis może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Serwis w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności firmom kurierskim oferowanym w ramach serwisu, a także podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, rozliczeniowe lub audytowe.
Serwis może również przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Serwis przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji w Serwisie przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji. Szczegółowe dane dotyczące transakcji złożonych w Serwisie, a także wystawionych dokumentów finansowych, które są dostępne w Panelu Klienta, przechowywanie są przez okres minimum 5 lat, chyba że Klient wyrazi zgodę na ich wcześniejsze usunięcie.

Stosujemy zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy osiągniemy cel przetwarzania,  usuwamy lub anonimizujemy dane (ich odzyskanie jest wówczas niemożliwe). Wyjątkiem są sytuacje, gdy musimy przechowywać dane z powodu odrębnych przepisów (np. aby realizować  zadania związane z zapobieganiem przestępstwom).

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Serwis zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

8. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje wybrane dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w celu realizacji usług realizowanych przez Serwis, do poniższych podmiotów w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską:
- Gogle LLC

- oraz do firm kurierskich, których wykaz znajduje się w Regulaminie Serwisu na stronie www.kuriernet.pl

9. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Serwis polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Polityka prywatności KurierNet – informacje o cookies

data modyfikacji 18/05/2018

 

Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na serwis KurierNet.pl
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Kuriernet.pl
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach KurierNet.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika
• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy KurierNet.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

KurierNet wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Serwisowi rozpoznania Ciebie i dostosowania się do Twoich potrzeb.
KurierNet wykorzystuje cookies do:
1. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
2. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania KurierNet.pl


Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z KurierNet.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w KurierNet.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

Przepisy ogólnego rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) - dalej jako „RODO” - oznaczają dla administratorów danych osobowych obowiązek kontroli przepływu danych osobowych i w razie potrzeby ich dalszego przekazania w celu przetwarzania wymagają weryfikacji podmiotu przetwarzającego.

 

Takimi danymi osobowymi w Serwisie KurierNet mogą być dane Odbiorców lub Nadawców paczek kurierskich.

 

Poniżej znajduje się do pobrania wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Jeżeli Państwo jako Administrator danych osobowych wymagają podpisania z naszym Serwisem stosownej umowy przetwarzania danych prosimy o:

    1. Pobranie poniższego wzoru

    2. Wypełnienie go oraz podpisanie

    3. Przesłanie w formie elektronicznej na adres biuro@kuriernet.pl, lub tradycyjnie pocztą na ades:

            Kuriernet

           Mostowa 77

           05-200 Czarna

    4. Po podpisaniu dokument zostanie zwrotnie do Państwa przekazany zwrotnie

 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH