Dokumenty odprawy celnej

Aby nadać przesyłkę zagraniczną do krajów, dla których brak jest umowy o swobodnym handlu należy dołączyć do przesyłki następujące dokumenty:

 

Niezbędne kroki, które należy podjąć przy trasporcie  towarów handlowych realizowanym przez przedsiębiorstwa:
- należy upewnić się, że Państwa firma posiada numer EORI
- należy znać kody taryfy celnej wysyłanych towarów. Mozna sprawdzić je na stronie Platformy Informacyjnej Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej.
- należy upoważnić agencję celną do reprezentowania firmy podczas odprawy celnej. W tym celu można zawrzeć umowę z dowolną agencją celną i przekazać do transportu już odprawione paczki. Warto również zawrzeć umowę z agencją celną przewoźnika, który będzie realizował transport paczek, wtedy odprawa realizowana jest już po odebraniu paczek, a cały proces logistyczny upraszcza się.

 

Informacje oraz dokumenty wymagane podczas odprawy celnej:

1. Dla paczek handlowych niezbedna będzie faktura w dwóch egzemplarzach, zawierająca poniższe dane:

- nazwę i pełen adres nadawcy oraz wystawcy faktury wraz z numerem NIP oraz niezbędnymi danymi kontaktowymi ( jak email oraz telefon)

- pełną nazwę i adres odbiorcy paczki. Należy wskazać też adresata końcowego jeżeli dostawa realizowana jest na inny adres niż adres płatnika faktury.

- dokładny opis i ilośc towaru

- cena jednostkowa oraz wartość towaru ( opis powinien jednoznacznie określać, co jest przedmiotem wysyłki). Żadna pozycja na fakturze nie może przyjąć wartości zerowej.

- kod taryfy celnej

- całkowitą wartość faktury wraz podaniem waluty ( bez VAT)

- warunki transportu zgodnie z Incoterms 2010

- wagę paczek ( netto, brutto)

- deklarację pochodzenia towaru ( opieczętowaną i podpisaną przez wystawcę faktury)

- pieczątkę firmową wystawcy faktury i podpis osoby upoważnionej do wystawiania dokumentu

2. Dla przesyłek niehandlowych ( zawierających np. próbki towaru, dokumenty, katalogi, wzory) wymagane jest jednynie załączenie FAKTURY PROFORMY ( wzór do pobrania poniżej)

 

Do każdej paczki należy obowiązkowo dołączyć:

- fakturę handlową lub fakturę proforma

- kartę odprawy celnej 

- upowaznienie dla agencji celnej ( osoba prywatna lub firma)

 

Uzupełnione dokumenty dołączamy do przesyłki w oddzielnym „ kangurku” ( przezroczysta folijka samoprzylepna) niż list przewozowy. W przypadku wielopaku, dokumenty zawsze trafiają na przesyłkę numer 1.

Lista przedmiotów, jakich nie można wysłać w paczce:

– towary o dużej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro);

– broń palna;

– przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy;

– rzeczy przewożone pod plombą celną;

– gotówka;

– żywe zwierzęta i rośliny;

– towary wymagające temperatury kontrolowanej;

– rzeczy łatwo psujące się;

– produkty lecznicze;

– komponenty do produkcji produktów leczniczych;

– narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne;

– materiały łatwopalne i wybuchowe;

– substancje żrące;

– zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;

– organy ludzkie oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego;

– instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane;

– rzeczy, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi lub narażać inne paczki na uszkodzenie i ubrudzenie;

– możliwe też jest, że zawartość jest źle zapakowana. Wtedy paczka też nie zostanie przesłana; (można sprawdzić, jak się zabezpiecza paczki przed tej na tej stronie) 

– towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo – szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne);

– produkty pochodzenia zwierzęcego (np. futro). 

Załączniki:

Faktura proforma

Karta odprawy celnej

Oswiadczenie WSK

Upoważnienie do odprawy celnej ( firmy) - agencja celna UPS

Upoważnienie do odprawy celnej ( osoby prywatne) - agencja celna UPS

INF-3 - deklaracja zawartości paczki

Oświadczenie eksportera ( dla GLS)

Powrót