Nic do olecnia

Procedury odprawy celnej do państw trzecich

Realizując codzienne dostawy, nawet te międzynarodowe rzadko zastanawiamy się nad cłem i podatkami. Wynika to z faktu obecności Polski w Unii Europejskiej i możliwości swobodnego przepływu towarów w ramach Państw członkowskich. Importując lub eksportując paczki i towary do poniższych Państwa nie ma konieczności składania lub dołączania do przesyłki dodatkowych dokumentów odprawy celnej.

Lista Państw ze swobodnym przepływem towarów

 • Hiszpanii,
 • Niderlandów (Holandii),
 • Irlandii,
 • Litwie,
 • Austrii,
 • Belgii,
 • Bułgarii,
 • Chorwacji,
 • Cyprze,
 • Czechach,
 • Danii,
 • Estonii,
 • Finlandii,
 •  Słowenii,
 • Francji,
 • Grecji,
 • Luksemburgu,
 • Łotwie,
 • Malcie,
 • Niemczech,
 • Portugalii,
 • Szwecji,
 • Węgrzech,
 • Wielkiej Brytanii ( Warunkowo)
 • Włoszech,
 • Rumunii,
 • Słowacji,

W momencie, kiedy tworzymy ten artykuł Wielka Brytania również znajduje się na tej liście. Nie wiadomo jeszcze na jakich zasadach będzie odbywał się handel ze Zjednoczonym Królestwem po sfinalizowaniu Brexitu.

Jeżeli dojdzie do tzw „twardego” wyjścia z Unii Europejskiej, Wielka Brytania będzie traktowana jako tzw państwo „trzecie”. Cło i podatki będą rozliczane na takich samych zasadach jak z innymi państwami bez umowy o swobodnym handlu jak: USA, Rosja, Turcja czy Chiny.

Bezsprzecznie warto w tym momencie zebrać informację na temat wymaganych dokumentów przy odprawie celnej i wysyłce paczek do krajów spoza UE.

Cło,podatek, odprawa celna – co je odróżnia

Ważne, aby na wstępie tego artykułu usystematyzować pojęcia, którymi będziemy się posługiwali i wskazać, dla jakich rodzajów działania poszczególne działania będą wymagane.

Eksport towarów poza obszar UE

Każdy towar, który wywożony jest poza granice Unii Europejskiej, musi zostać zgłoszony do Urzędu Celnego. Odprawa eksportowa towaru następuje w formie pisemnej lub z wykorzystaniem elektronicznego przetwarzania danych.

Zgłoszenie to może być być podstawą zastosowania stawki VAT 0% dla produktów wywożonych. Brak opłat celno-skarbowych dla sprzedawanych towarów jest częścią polityki Państwa. Ma zachęcić producentów i eksporterów do sprzedaży na rynkach zagranicznych, co przyczynia się do poprawy bilansu handlowego kraju.

Co ważne, jeżeli wysyłany towar nie przejdzie odprawy celnej nie mamy możliwości zastosować zmniejszonej stawki VAT na fakturze.

Więcej o procedurze eksportu towarów przeczytacie na stronie Krajowej Administracji Skarbowej.

Import towarów na obszar UE

Tu już sytuacja jest odmienna. Importer lub porostu osoba odbierająca paczkę pochodzącą spoza UE jest zobowiązana do opłacenia stosownego podatku oraz cła. Oczywiście jeżeli takie są wymagane.

Istnieje wiele regulacji zwalniających z obowiązku płacenia powyższych danin. Przede wszystkim opierają się one na zasadzie charakteru przesyłki, a także wartości towarów.

Należy podkreślić, że choć istnieją pewne regulacje międzynarodowe każde Państwo kształtuje swoją politykę importową samodzielnie. W związku z czym w każdym kraju mogą obowiązywać inne reguły dotyczące importu paczek, a także różne limity kwot zwolnienia z płacenia cła oraz podatku.

Z ulg skorzystają przede wszystkim osoby prywatne. Dotyczy to transportu towarów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania, tymczasowej przeprowadzki lub nauki. Również przedmioty sprowadzane w związku z otrzymanym spadkiem podlegają zwolnieniu z opłat.

Z podatku i cła zwolnione są również paczki wysyłane pomiędzy osobami prywatnymi lub do osoby prywatnej ( jest to ważne ze względu na kwotę zwolnienia). W polskim prawodawstwie istnieją jednak górny limit wartości przesyłki, dla której nie wymagane jest opłacanie cła i podatku przy dostawie. Jest to odpowiednio:

 • 22 EURO przy dostawie do osoby prywatnej
 • 45 EURO jeżeli dostawa realizowana jest między osobami prywatnymi

Zwolnienia od podatku, o którym mowa wyżej nie stosuje się w przypadku importu:

 • napojów alkoholowych;
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • perfum i wód toaletowych.

Po szczegóły warto sięgnąć bezpośrednio do Ustawy o Podatku od Towarów i Usług ( Rozdz. 3, Art. 51 oraz 52).

Zwolnienia z cła i podatku przewidziane dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy też dysponują sporą liczbą sytuacji, w których mogą uniknąć płacenia podatku dla towarów importowanych. Poniżej przedstawimy skumulowaną listę, natomiast po szczegóły warto zajrzeć bezpośrednio do zapisów Ustawy o podatku od towarów i usług.

Zwolnieniu podlegają:

 • towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego
 • elementy wyposażenia przedsiębiorcy związanego ze z zaprzestaniem działalności na terenie kraju trzeciego
 • produkty rolne oraz nasiona i nawozy
 • wybrane produkty importowane na rzecz organizacji społecznych i charytatywnych
 • elementy towarów do rehabilitacji
 • próbki towarów o nieznacznej wartości
 • drukowane materiały reklamowe
 • towary o funkcjach wyłącznie reklamowym, udostępniane nieodpłatnie odbiorcom

Import oraz eksport dokumentów

Dokumenty nie wymagają przygotowania odprawy celnej. Można je traktować jak wysyłkę do krajów ze swobodnym przepływem towarów i usług. Jedynym wyjątkiem jest Izrael, gdzie nawet ten rodzaj przesyłki jest poddawany odprawie celnej.

Nie należy traktować tego wyjątku jako luki w transporcie towarów. Jeżeli przesyłka kopertowa zawiera inną zawartość niż dokumenty może być ona sprawdzona i zweryfikowana przez służby Celne.

Import towarów

Informacje dla osoby prywatnej

Do paczki powinna być dołączona Faktura Proforma.

Odbiorca może być zobowiązany do zapłaty cła oraz podatku.

Informacje dla przedsiębiorcy

W przypadku gdy importerem jest firma do transportu towaru niezbędne jest przygotowanie przez Nadawcę faktury handlowej, a także konieczne jest posiadanie numeru EORI przez firmę z Polski.

Eksport towarów poza UE do 22 EUR

Informacje dla osoby prywatnej

Przesyłki eksportowe przechodzą uproszczoną procedurę odprawy celnej. Aby zrealizować taki transport Nadawca musi mieć przygotowany (wydrukowany i naklejony na przesyłkę) list przewozowyfakturę proforma.

Odbiorca paczki może ponieść opłaty związane z należnym podatkiem i cłem w kraju dostawy.

Informacje dla przedsiębiorcy

Przesyłki muszą zostać poddane odprawie celnej. Należy pamiętać, aby załączyć dodatkowo fakturę handlową wraz z numerem EORI.

Dodatkowo wymagane będą:

Odbiorca paczki może ponieść opłaty związane z należnym podatkiem i cłem w kraju dostawy.

Eksport towarów poza UE powyżej 22 EUR

Informacje dla osoby prywatnej

Przesyłki eksportowe poddane są pełnej odprawie celnej. Dla dostawy niezbędne jest przygotowanie:

 • listu przewozowego, 
 • fakturę proforma 
 • oświadczenie eksportera
 • upoważnienie dla agencji celnej

Odbiorca paczki może ponieść opłaty związane z należnym podatkiem i cłem w kraju dostawy.

Informacje dla przedsiębiorcy

Przesyłki muszą zostać poddane odprawie celnej. Należy pamiętać, aby załączyć dodatkowo fakturę handlową wraz z numerem EORI.

Dodatkowo wymagane będą:

Odbiorca paczki może ponieść opłaty związane z należnym podatkiem i cłem w kraju dostawy.

Zwroty do sklepów internetowych spoza UE – czy to import towarów?

Wysyłka paczek poza kraje UE traktowana jest jak eksport towarów. Wymaga to dopełnienia niezbędnych formalności związanych z tym faktem. Jest więc oczywistym, że jeżeli paczka wraca do nas lub do naszego sklepu internetowego będzie potraktowana jako import towarów. Wiązać się to będzie z procedurą uiszczenia odpowiedniego cła i podatku. Co w sytuacji jeżeli paczka jest zwrotem wcześniej zakupionego towaru? Lepiej wcześniej zabezpieczyć się na taką ewentualność, aby uniknąć dodatkowych opłat celno- skarbowych.

Prowadzący sklep internetowy powinni od razu zdecydować czy różnicować politykę zwrotów spoza UE ze względu na kraj dostawy. Wszystkie zasady zwrotów powinny być opisane w regulaminie, a nawet w przypadku wysyłki paczek poza UE najlepiej dołączać je do paczki w języku urzędowym nabywcy.

Jak uniknąć dodatkowych kosztów przy zwrocie towarów spoza UE?

Procedura towarów powracających

Jednym ze sposobów jest zastosowanie procedury towarów powracających. Pozwala ona  na powrotny przywóz towarów bez konieczności uiszczania należności celnych przywozowych (cło, PTU, akcyza.

Warunkiem koniecznym w takim przypadku jest udowodnienie, że towar zwracany jest to ten sam towar, który został zgłoszony do eksportu. W związku z tym warto szczegółowo dokumentować na dokumentach wywozowych ( np. fakturze) ilość i charakterystykę produktów. Jeżeli jest taka możliwość można nawet wpisywać numery seryjne urządzeń.

Deklaracja INF3

W przypadku, gdy przewidujemy duże prawdopodobieństwo zwrotu wywożonego towaru, możemy do zgłoszenia celnego dołączyć dokument INF3. Jest to dokument informacyjny stosowany m.in. w trakcie podróży zagranicznych. Deklaracja stanowi bezpośredni dowód na to, że towar powracający, jest tym samym który został wyeksportowany.

Dopuszczenie do obrotu towarów uprzednio zwracanych

Niezależnie od charakteru zwrotu towary muszą zostać poddane procedurze dopuszczenia do obrotu towarów uprzednio wywiezionych i należy je zgłosić w odpowiednim formularzu.

Dodatkowe obostrzenia dla krajów poza UE

Niektóre kraje mają własne ustalenia związane z importem przesyłek na ich terytorium. Poniżej prezentujemy kilka istotnych informacji:

 • Turcja – w związku z obostrzeniami po stronie tureckiej wysyłka próbek oraz towarów do wartości 75 Euro możliwa jest jedynie w transporcie lotniczym, wysyłka powyżej 75 Euro możliwa jest w transporcie drogowym
 • Rosja – w związku z obostrzeniami panującymi w Federacji Rosyjskiej wysyłka przesyłki kurierskiej możliwa jest jedynie w relacji firma – firma. Wysyłka w relacji firma – osoba prywatna oraz osoba prywatna – osoba prywatna nie jest możliwa.
 • Stany Zjednoczone – nie ma możliwości ubezpieczenia do osoby prywatnej. W przypadku wysyłki witamin, leków, kosmetyki konieczne jest uzupełnienie dodatkowego dokumentu FDA.

Terminy, które warto znać

FAKTURA PROFORMA

Jest wystawiana dla potrzeb statystycznych Urzędu Celnego, przy wysyłce przedmiotów, które nie są traktowane jako dokumenty przez służby celne i nie są wysyłane na sprzedaż ( prezenty, wzory, próbki itp.).

Zobacz przykładową fakturę proforma

FAKTURA HANDLOWA

Jest dokumentem wzywającym do zapłaty za dobra. Wystawiana jest przez dostawcę dla importera. Na jej podstawie można dokonać odprawy celnej, obliczyć taryfy i rozliczyć się z urzędem skarbowym.

OŚWIADCZENIE EKSPORTERA

Jest to deklaracja wystawiana przez podmiot wysyłający towar, w której znajduje się opis i przeznaczenie przesyłanego dobra, oraz forma dostawy. Wymagane jest też określenie kraju pochodzenia danego towaru.

Przykładowe oświadczenie eksportera dla GLS

UPOWAŻNIENIE DO ODPRAWY CELNEJ

Jest to dokument wystawiany przez podmiot wysyłający, w którym upoważnia przewoźnika do dokonania odprawy celnej.

Upoważnienie do odprawy celnej (firmy) UPS

Upoważnienie do odprawy celnej ( osoby prywatne) UPS

NUMER EORI

W przypadku wysyłki firmowej konieczne jest posiadanie numeru EORI.

Przedsiębiorcy prowadzący handel regulowany przepisami prawa celnego muszą posiadać indywidualny numer EORI, czyli numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych.

Numer EORI można uzyskać na poniższej stronie gdzie znajduje się dokładna instrukcja: https://puesc.gov.pl/eori

KOMUNIKAT IE599 

Dotyczy potwierdzenia wyprowadzenia towarów lub odmowy zgody na wyprowadzenie towarów. Dokument ten należy przedstawić w Urzędzie Skarbowym aby odzyskać VAT. Dokument IE-599 stosowany jest także do odpraw czasowych (naprawy, wymiany) oraz targach, wystawach i innych.

USZLACHETNIENIE BIERNE

Jedna z tzw. procedur specjalnychStosując procedurę uszlachetniania biernego możesz czasowo wywozić poza obszar celny Unii towary unijne i poddawać je tam procesom przetwarzania (np. obróbce, montażowi, naprawie). Następnie, przy przywozie na obszar celny UE produktów przetworzonych powstałych z tych towarów możesz skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych. 

USZLACHETNIENIE CZYNNE 

Kolejna z tzw. procedur specjalnych. Stosując ją możesz przywozić czasowo na obszar celny Unii towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. przetwarzania, montażu, obróbki, naprawy). Za takie towary nie trzeba płacić należności celnych przywozowych oraz innych należności.

DAP – Incoterms

Określenie charakteru dostawy według w klasyfikacji Incoterms. DAP oznacza doręczenie do drzwi Odbiorcy i opłacenie przez niego cła.

DDP

Oznacza doręczenie paczki do drzwi Odbiorcy, natomiast cło opłaca Nadawca

About the author

Łukasz Domagała

Z branżą kurierską jestem związany już ponad 12 lat.
Współtworzę serwis Kuriernet.pl realizując tam swoją pasję i zamiłowania.
Skontaktuj się ze mną wysyłając wiadomość na : biuro@kuriernet.pl

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *